REGULAMINREGULAMIN KONKURSU “Liderzy Rekrutacji” (dalej “Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (“Regulamin”) określa warunki, zasady funkcjonowania, czas trwania i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w konkursie pod nazwą “Liderzy Rekrutacji”, procedurę reklamacyjną oraz obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem konkursu “Liderzy Rekrutacji” (zwanego dalej „Konkurs”) jest Grupa OLX Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, numer identyfikacji podatkowej NIP 7792433421, REGON: 362117960, kapitał zakładowy 1.510.000,00 PLN (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888).
 4. Konkurs ma na celu wyróżnienie najlepszych akcji rekrutacyjnych, które zostały przeprowadzone i zakończone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 7.10.2022 do 11.10.2023 r. (dalej “Akcje rekrutacyjne”)
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie pod adresem: https://olxknowhow.pl/ (dalej “Strona Konkursu”).
 7. Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 11.10.2023 r. od godziny 10:00 do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59 z możliwością przedłużenia do 06.11.2023 r. do godziny 23.59 (“Czas trwania Konkursu”) na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu, przy czym ogłoszenie wyników nastąpi 30.11.2023 r.

§ 2. Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział będące przedsiębiorcami osoby prawne lub osoby fizyczne, które:
  1. mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   b. prawidłowo wykonały zadanie konkursowe tj. zgłosiły pracę poprzez rejestrację online na Stronie Konkursu oraz poprawnie wypełniły formularz zgłoszeniowy (dalej “Zgłoszenie”) uwzględniający wgranie materiałów dodatkowych (dalej “Materiały”). Zgłoszeniu do Konkursu podlegają prace opisujące szeroko rozumiane działania rekrutacyjne, prowadzone w różnych kanałach (prasa, outdoor, telewizja, internet, event itd.),
   c. w okresie objętym przedziałem czasowym od 1.10.2022 r. do 1.10.2023 r. prowadziły działania rekrutacyjne za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem: www.olx.pl, poprzez udostępnianie ogłoszeń rekrutacyjnych w Kategorii Praca (co najmniej jedno ogłoszenie we wskazanym przedziale czasowym). d. spełniają wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub agencji Live Age prowadzonej przez spółkę pod firmą Grupa Manta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000763224, posiadająca NIP: 6772311921 i REGON: 120704596 (dalej “Koordynator”) oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z pracownikami Organizatora lub Koordynatora w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się osoby fizyczne, zatrudnione na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Ponadto w Konkursie nie mogą brać udziału podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Organizatorem lub Koordynatorem.
 3. Osoby prawne lub osoby fizyczne uczestniczące w Konkursie, spełniające łącznie powyższe warunki zwane są dalej w treści Regulaminu “Uczestnikiem”.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§3. Zasady oraz przebieg Konkursu

 1. Przyjmowanie Zgłoszeń w ramach Konkursu rozpocznie się w dniu 11.10.2023 r. o godzinie 10:00 i zakończy dnia 31.10.2023 r. o godzinie 23:59. W przypadku dużego zainteresowania Konkursem, Organizator zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wydłużenia czasu przyjmowania Zgłoszeń w ramach Konkursu do 06.11.2023 r. do godziny 23:59. Informacja ewentualnym wydłużeniu czasu przyjmowania Zgłoszeń w ramach Konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 29.10.2023 r. na Stronie Konkursu.
 2. Zgłoszenie oraz Materiały wysłane po dacie zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nie zostaną przyjęte przez Organizatora.
 3. Przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie oraz Materiały podlegają weryfikacji i muszą uzyskać zgodę podmiotu, którego dane Zgłoszenie dotyczy (tj. na rzecz którego prowadzona była Akcja rekrutacyjna określona w Zgłoszeniu) na wykorzystanie ich w Konkursie. Dokonując zgłoszenia w Konkursie Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Każdy Uczestnik dokonujący zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie, zapoznał się z Regulaminem Konkursu i go akceptuje, że Uczestnikowi przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do Materiałów oraz że Uczestnik jest uprawniony do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanymi Organizatorowi Materiałami oraz Zgłoszeniem.
 6. Zgłoszeń Uczestników w Konkursie dokonywać mogą w szczególności:
  1. Pracodawcy,
   b. Działy HR/rekrutacji/kadr,
   c. Agencje pracy tymczasowej, d. Agencje zatrudnienia,
   e. Head hunterzy,
   f. Agencje employer brandingowe,
   g. Agencje reklamowe.
 7. Przesłanie Zgłoszenia oraz udostępnienie Materiałów jest jednoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie.
 8. Przekazane w ten sposób Zgłoszenie oraz Materiały mogą zostać wykorzystane w informacjach i komunikatach promujących Konkurs.
 9. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach (dalej: “Kategorie”):
  1. Kampania kreatywna – prace zgłaszane w tej kategorii powinny dotyczyć kampanii rekrutacyjnych, które są pomysłowe, oryginalne, szukające nieszablonowych rozwiązań w procesie pozyskiwania pracowników i wyróżniają się na tle konkurencji,
  2. Kampania efektywna – prace zgłaszane w tej kategorii powinny dotyczyć kampanii rekrutacyjnych, które okazały się skuteczne i które zrealizowały założone cele rekrutacyjne na satysfakcjonującym Uczestnika poziomie,
  1. Kampania lokalna – prace zgłaszane w tej kategorii powinny dotyczyć kampanii rekrutacyjnych, które przy ograniczonym budżecie przeznaczonym na kampanię i ograniczonych kanałach dotarcia znalazły idealny i zarazem skuteczny przepis na dotarcie do kandydatów na lokalnych rynkach.
 10. W każdej z Kategorii można wysłać więcej niż jedno Zgłoszenie dotyczące danego Uczestnika.
 11. Uczestnik dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, przekazane Organizatorowi Materiały oraz Zgłoszenie nie naruszają praw osób trzecich.
 12. Zadanie będące przedmiotem Konkursu oceniane będzie w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności i atrakcyjności jego wykonania przez powołaną przez Organizatora komisję (dalej “Komisja”), która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.
 13. Wybór zwycięzców dokonany zostanie dwuetapowo. Etap I odbywał się będzie w dniu 12.11.2023  w trybie głosowania on-line, podczas którego w każdej Kategorii zostanie wyłonionych do 3 Zgłoszeń, które będą przedmiotem obrad podczas II etapu oceny Komisji (II etap odbędzie się w dniu 15.11.2022 r). Spośród nominowanych do II etapu Zgłoszeń, w każdej Kategorii zostanie wybrany jeden zwycięzca (dalej “Zwycięzca”).
 14. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.
 15. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby, które są lub były bezpośrednio powiązane z Uczestnikami lub przesłanym Zgłoszeniem i Materiałami.

§4. Wyłonienie zwycięzców i nagrody.

 1. Komisja nagrodzi Zwycięzców i przyzna nagrody w każdej Kategorii (dalej: „Nagroda”).
 2. Nagrodą w Konkursie jest statuetka Konkursu Liderów Rekrutacji.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne świadczenia, w tym równowartość pieniężną ani na inną nagrodę rzeczową.
 4. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione na inny podmiot.
 5. Organizator uprawniony jest do przyznania nagród dodatkowych, wyróżnień lub tytułów dodatkowych w każdej z Kategorii.
 6. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu 30.11.2023 r. podczas organizowanego przez Organizatora eventu Know How 2024. Podczas eventu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator przekaże również Zwycięzcom Nagrody.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, każdy Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę w jednej Kategorii.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania Uczestnika, gdy:
  a. Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;
  b. Uczestnik w związku z uczestnictwem lub zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności naruszy prawa autorskie -np. popełni plagiat cudzego dzieła niezależnie od formy czy stanu.
 9. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników Konkursu.

§5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu

 1. W związku z udziałem w Konkursie Uczestnik w przypadku, gdy zostanie nominowanym do II etapu lub zostanie Zwycięzcą Konkursu wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę Organizatorowi oraz Koordynatorowi na to, aby jego wizerunek lub głos (wraz z imieniem i nazwiskiem) zostały wykorzystane w materiałach zdjęciowych lub filmowych na potrzeby Konkursu, emitowanym i rozpowszechnianym w szczególności w Internecie, telewizji, na konferencjach, podczas eventu Know How 2024, jak również w przygotowywanych materiałach promocyjnych lub reklamowych. Powyższa zgoda dotyczy również materiałów zdjęciowych lub filmowych zarejestrowanych podczas eventu Know How 2024.
 2. W przypadku, gdy w ramach Konkursu zostanie utrwalony wizerunek osób będących przedstawicielami Uczestnika, Uczestnik oświadcza, że posiada zgody tych osób na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora lub Koordynatora w zakresie wskazanym w niniejszym §5 Regulaminu.
 3. Powyższe upoważnienie obejmuje wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestnika lub przedstawiciela Uczestnika na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką b) wprowadzania do obrotu, c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej, d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. w zakresie udostępniania w Internecie), e) publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, f) wystawiania, g) wyświetlania, h) użyczania lub najmu, i) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity, j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).
 4. Powyższe zezwolenie obejmuje także rozpowszechnianie wizerunku, głosu lub wypowiedzi Uczestnika lub przedstawiciela Uczestnika w celach reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub promocji Konkursu, w których rozpowszechniany jest wizerunek, głos lub wypowiedź – na wskazanych w ust. 3 powyżej polach eksploatacji, a w szczególności za pomocą nadań telewizyjnych i radiowych, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, w sieci multimedialnej i Internecie, w ramach usług telekomunikacyjnych oraz w prasie drukowanej i magazynach oraz na gali finałowej Konkursu.
 5. Poprzez akceptację warunków niniejszego Regulaminu Uczestnik deklaruje, że rozpowszechnianie jego lub przedstawiciela Uczestnika wizerunku, głosu lub wypowiedzi, zgodnie z postanowieniami niniejszego §5 Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na jego rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

§ 6. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz innych osób, których dane zostały podane przez Uczestników Konkursu jest Grupa OLX sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43.
 2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (w celu wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagród oraz ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji, w celu ew. rozliczeń podatkowych oraz w celach związanych z dochodzeniem roszczeń), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przepisami przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – „RODO”.
 3. Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych i podmioty, którym powierzył przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO. Prawnie uzasadniony interes Organizatora będący podstawą przetwarzania danych osobowych polega na promocji Organizatora jako operatora serwisu ogłoszeniowego w kat. rekrutacja w Polsce. Odbiorcami niektórych danych (głównie wizerunek) mogą być przede wszystkim podmioty działające w ramach Grupy OLX, jak również uprawnione organy (np. sądy, prokuratury, urzędy skarbowe) oraz serwisy społecznościowe i osoby, które z nich korzystają. Dane osobowe mogą być przechowywane tak długo jak jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Organizatora z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wszelkie pytania lub żądanie skorzystania z danego uprawnienia należy przesłać na adres: info@olxknowhow.pl.
 5. Osobom, o których mowa w ust. 1 powyżej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych osobowych tych osób.
 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione podmiotom realizującym czynności techniczne związane z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w szczególności Koordynatorowi, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, agencjom reklamowym.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane w każdym czasie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem Liderzy Rekrutacji. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej: dokładne dane Reklamującego, (nazwa, adres korespondencyjny lub e-mail), a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem a także żądanie związane ze składaną reklamacją.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Organizator zwróci się do Uczestnika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Organizatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 4. Reklamacje rozpatruje komisja Konkursowa złożona z osób będących przedstawicielami Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 6. wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres wskazany przez Reklamującego lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Reklamującego.
 7. Reklamującemu, w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie konkursowej https://olxknowhow.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu Konkursu przez Uczestników należy kierować na adres: info@olxknowhow.pl.
 3. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 4. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
 5. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu lub jego wcześniejszego zakończenia. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na Stronie Konkursu najpóźniej na 7 dni przed jej wejściem w życie. Umieszczenie regulaminu jak i każdej jego zmiany na stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzednim, oznacza przekazanie go do wiadomości Uczestników.